Márta Minimair MSc


Okleveles pszichológus, pszichológia tanár,
rajzterapeuta, klinikai szakpszichológus,
szuggesztív terapeuta

Részletek a pszichológusok szakmai etikai kódexéböl


Pszichológus az a személy, aki egyetemen pszichológiából, mint fö tantárgyból szerzett képesítést (MA/MSc), és a gyakorlatban, illetve az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerüen alkalmazza. Csak olyan tevékenységet végezhet, amelynek szakszerü ellátására megfelelö képzettséggel rendelkezik, és arra jogszabály feljogosítja.

Àltalános Alapelvek

Az emberi méltóság tisztelete

A pszichológus tiszteletben tartja a személy emberi méltóságát, valamint jogát arra, hogy képességeit és személyiségét kibontakoztathassa. A pszichológus tiszteli az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartja az emberi jogokat.

Elkötelezettség és felelösség

A pszichológus a kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. A pszichológus szakmai kompetenciájának keretein belül felelösséget vállal döntéseiért, az alkalmazott eljárásokért, módszerekért, azok várható kimeneteléért, valamint az egyént, csoportot, illetve társadalmat érintö szakmai beavatkozásokért. Tudatában van annak, hogy tevékenysége kihat a vele szakmai munkája során kapcsolatba kerülö személyek életére (személyiségének fejlödésére, életvitelére, társadalmi helyzetére).

Feddhetetlenség

A pszichológus tevékenységét a pontosság, a becsületesség, az öszinteség jellemzi a tudományos kutatásban, az oktatásban és a pszichológusi gyakorlatban.

Szakszerüség/Szakmai kompetencia

A pszichológus ismeri tudásának, képességének határait és a lehetséges káros következményeket. Elkötelezett a klienseknek a szolgáltatások igénybevételére és az azonos minöségre való joga iránt. A pszichológus a szakmai és oktatási tevékenysége során mindenkor arra törekszik, hogy a legkorszerübb szakmai eljárásokat alkalmazza. A tudomány fejlödése által nyújtott lehetöségek maximális érvényesítése érdekében lépést tart tudományának, szakágának eredményeivel, és igyekszik elösegíteni annak fejlödését.

A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden – a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adat vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. A pszichológusi titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenysége során tudomására jutott pszichológiai és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévö, illetve befejezett kezelésre vonatkozó, valamint a kezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat, függetlenül attól, hogy az írásbeli, vagy szóbeli közléssel, vagy bármely pszichológiai vizsgálat során ismert meg.

Segíteni akarás

A pszichológus legföbb törekvése a másokon való segíteni akarás és az ártalmak elkerülése.

A klinikai szakpszichológus

A klinikai szakpszichológus olyan pszichológus, aki az MA/MSc (master) szintű diploma megszerzése után 4 éves klinikai szakpszichológusi képzést (felnött vagy gyermek) teljesített, majd utána a Nemzeti Vizsgabizottság elött szakvizsgát tett. Többnyire pszichés betegségben szenvedő egyének diagnosztikájával, betegvezetéssel, gyógyító munkával foglalkozik. A klinikai szakpszichológus nem orvos, így gyógyszerfelírási jogosultsága nincs.

A képzés integratív szemléletű, a klinikai pszichológia mai fejlettségének megfelelően olyan korszerű tudást kínál, amely magában foglalja a pszichodinamikus, kognitív – viselkedésterápiás és rendszerszemléletű pszichoterápiás képzést. A jelöltek elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésben részesülnek, megismerkednek a klinikai pszichológia alkalmazási lehetőségeivel a medicina különböző területein.

(Code of Ethics)